Why Rabiti?

Rabiti là một nền tảng mobile tương tác giữa phụ huynh và giáo viên ở trường mầm non nhằm khuyến khích hành vi tốt của trẻ. Rabiti là một nền tảng mobile tương tác giữa phụ huynh và giáo viên ở trường mầm non nhằm khuyến khích hành vi tốt của trẻ...

G/V WHY?

Dễ dàng ghi lại các khoảnh khắc của bé

Dễ dàng gửi thông tin ở trường cho phụ huynh

Tôn vinh hành vi tốt

của bé thông qua việc tặng sticker

G/V WHY?

Dễ dàng ghi lại các khoảnh khắc của bé

Dễ dàng gửi thông tin ở trường cho phụ huynh

Tôn vinh hành vi tốt

của bé thông qua việc tặng sticker

Rabiti Trường mầm non

Nâng cao chất lượng đào tạo, thu hút học sinh

– Công cụ tương tác khoa học, chuyên nghiệp

– Gia tăng giá trị cho phụ huynh

– Khuyến khích giáo viên tương tác sâu với trẻ

Ý kiến
khách hàng

Dễ dàng ghi lại các khoảnh khắc của bé

Ý kiến
khách hàng

Dễ dàng ghi lại các khoảnh khắc của bé

Ý kiến
khách hàng

Dễ dàng ghi lại các khoảnh khắc của bé